NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 26-01-2022
24-01-2022 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
23-01-2022 40 TRÚNG SVIP SL: 40X2
22-01-2022 26 TRÚNG SVIP SL: 26X2
21-01-2022 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
20-01-2022 25 TRÚNG SVIP SL: 25X2
19-01-2022 58 TRÚNG SVIP SL: 58X2
18-01-2022 95 TRÚNG SVIP SL: 95X2
17-01-2022 39 TRÚNG SVIP SL: 39X2
16-01-2022 18 TRÚNG SVIP SL: 18X2
15-01-2022 87 TRÚNG SVIP SL: 87X2
14-01-2022 29 TRÚNG SVIP SL: 29X2
13-01-2022 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
12-01-2022 92 TRÚNG SVIP SL: 92X2
11-01-2022 52 TRÚNG SVIP SL: 52X3
10-01-2022 63 TRÚNG SVIP SL: 63X2
09-01-2022 86 TRÚNG SVIP SL: 86X2