NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 72 TRƯỢT
26-07-2021 91 TRÚNG SVIP ĐỀ: 91
25-07-2021 80 TRÚNG SVIP ĐỀ: 80X2
24-07-2021 95 TRƯỢT
23-07-2021 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24X2
22-07-2021 66 TRÚNG SVIP ĐỀ: 66X2
21-07-2021 88 TRÚNG SVIP ĐỀ: 88X2
20-07-2021 35 TRƯỢT
19-07-2021 33 TRÚNG SVIP ĐỀ: 33X2
18-07-2021 82 TRƯỢT
17-07-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
16-07-2021 82 TRÚNG SVIP ĐỀ: 82
15-07-2021 56 TRƯỢT
14-07-2021 53 TRÚNG SVIP ĐỀ: 53
13-07-2021 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07
12-07-2021 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23