NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ ba, 25-01-2022
24-01-2022 32 TRÚNG SVIP ĐỀ: 32
23-01-2022 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83
22-01-2022 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
21-01-2022 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
20-01-2022 85 TRÚNG SVIP ĐỀ: 85
19-01-2022 31 TRƯỢT
18-01-2022 84 TRÚNG SVIP ĐỀ: 84
17-01-2022 41 TRÚNG SVIP ĐỀ: 41
16-01-2022 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
15-01-2022 23 TRÚNG LÔ: 23
14-01-2022 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-01-2022 37 TRÚNG LÔ: 37
12-01-2022 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
11-01-2022 28 TRƯỢT
10-01-2022 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
09-01-2022 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93