NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
06-08-2022 74 TRƯỢT
05-08-2022 13 TRÚNG SVIP ĐỀ: 13X2
04-08-2022 91 TRƯỢT
03-08-2022 86 TRÚNG SVIP ĐỀ: 86X3
02-08-2022 36 TRƯỢT
01-08-2022 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
31-07-2022 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
30-07-2022 19 TRƯỢT
29-07-2022 03 TRÚNG SVIP ĐỀ: 03
28-07-2022 90 TRÚNG SVIP ĐỀ: 90X2
27-07-2022 54 TRƯỢT
26-07-2022 58 TRÚNG SVIP ĐỀ: 58
25-07-2022 03 TRƯỢT
24-07-2022 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57X2
23-07-2022 61 TRÚNG SVIP ĐỀ: 61X2