NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 62 TRÚNG SVIP BT: 62
06-08-2022 82 TRÚNG SVIP BT: 82
05-08-2022 22 TRÚNG SVIP BT: 22
04-08-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92
03-08-2022 48 TRÚNG SVIP BT: 48
02-08-2022 03 TRÚNG SVIP BT: 03
01-08-2022 81 TRÚNG SVIP BT: 81
31-07-2022 12 TRÚNG SVIP BT: 12
30-07-2022 55 TRÚNG SVIP BT: 55X2
29-07-2022 24 TRÚNG SVIP BT: 24
28-07-2022 60 TRÚNG SVIP BT: 60X2
27-07-2022 99 TRÚNG SVIP BT: 99
26-07-2022 77 TRÚNG SVIP BT: 77
25-07-2022 04 TRÚNG SVIP BT: 04
24-07-2022 87 TRÚNG SVIP BT: 87
23-07-2022 50 TRÚNG SVIP BT: 50