NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 26-01-2022
24-01-2022 00 TRÚNG SVIP BT: 00
23-01-2022 82 TRÚNG SVIP BT: 82
22-01-2022 92 TRÚNG SVIP BT: 92
21-01-2022 11 TRÚNG SVIP BT: 11
20-01-2022 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-01-2022 86 TRÚNG SVIP BT: 86
18-01-2022 42 TRÚNG SVIP BT: 42
17-01-2022 64 TRÚNG SVIP BT: 64X2
16-01-2022 49 TRÚNG SVIP BT: 49
15-01-2022 91 TRÚNG SVIP BT: 91
14-01-2022 29 TRÚNG SVIP BT: 29X2
13-01-2022 37 TRÚNG SVIP BT: 37
12-01-2022 49 TRÚNG SVIP BT: 49
11-01-2022 35 TRÚNG SVIP BT: 35
10-01-2022 07 TRÚNG SVIP BT: 07
09-01-2022 62 TRÚNG SVIP BT: 62