NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 395 TRÚNG SVIP 3C: 395
06-08-2022 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
05-08-2022 513 TRÚNG SVIP 3C: 513
04-08-2022 492 TRÚNG SVIP 3C: 492
03-08-2022 686 TRÚNG SVIP 3C: 686
02-08-2022 335 TRÚNG SVIP 3C: 335
01-08-2022 555 TRÚNG SVIP 3C: 555
31-07-2022 267 TRÚNG SVIP 3C: 267
30-07-2022 409 TRÚNG SVIP 3C: 409
29-07-2022 403 TRƯỢT
28-07-2022 590 TRÚNG SVIP 3C: 590
27-07-2022 255 TRƯỢT
26-07-2022 558 TRÚNG SVIP 3C: 558
25-07-2022 602 TRƯỢT
24-07-2022 857 TRÚNG SVIP 3C: 857
23-07-2022 361 TRÚNG SVIP 3C: 361