NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 471 TRƯỢT
26-07-2021 891 TRÚNG SVIP 3C: 891
25-07-2021 380 TRÚNG SVIP 3C: 380
24-07-2021 296 TRƯỢT
23-07-2021 724 TRÚNG SVIP 3C: 724
22-07-2021 166 TRÚNG SVIP 3C: 166
21-07-2021 188 TRÚNG SVIP 3C: 188
20-07-2021 136 TRƯỢT
19-07-2021 133 TRÚNG SVIP 3C: 133
18-07-2021 972 TRƯỢT
17-07-2021 779 TRÚNG SVIP 3C: 779
16-07-2021 882 TRƯỢT
15-07-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
14-07-2021 653 TRÚNG SVIP 3C: 653
13-07-2021 607 TRƯỢT
12-07-2021 423 TRƯỢT