NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 25-01-2022
24-01-2022 25 | 10 25 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG XIÊN 2: 10 25X2
23-01-2022 30 | 84 92 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 84 92
22-01-2022 26 | 58 33 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG LÔ: 33
21-01-2022 48 | 72 92 TRÚNG SL: 48X2 | TRÚNG LÔ: 92
20-01-2022 25 | 83 48 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG LÔ: 48
19-01-2022 57 | 54 24 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 54
18-01-2022 95 | 24 68 TRÚNG SL: 95X2 | TRÚNG XIÊN 2: 24 68
17-01-2022 29 | 64 07 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64X2
16-01-2022 19 | 36 17 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 36
15-01-2022 77 | 77 87 TRÚNG SL: 77 | TRÚNG XIÊN 2: 77 87X2
14-01-2022 39 | 78 15 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 78
13-01-2022 27 | 36 12 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 36 12X3
12-01-2022 93 | 69 19 TRÚNG SL: 93X2 | TRÚNG XIÊN 2: 69 19X2
11-01-2022 62 | 99 17 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 99 17
10-01-2022 62 | 55 96 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 96
09-01-2022 76 | 22 00 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 22 00