NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 87 | 92 87 TRÚNG SL: 87 | TRÚNG XIÊN 2: 92 87
26-07-2021 96 | 78 46 TRÚNG SL: 96 | TRÚNG LÔ: 78
25-07-2021 62 | 05 25 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 05 25
24-07-2021 63 | 93 60 TRÚNG SL: 63X2 | TRÚNG LÔ: 60
23-07-2021 66 | 99 84 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 99 84
22-07-2021 46 | 33 13 TRÚNG SL: 46X2 | TRÚNG XIÊN 2: 33 13
21-07-2021 36 | 99 98 TRÚNG SL: 36X2 | TRÚNG LÔ: 99
20-07-2021 32 | 43 81 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 81X3
19-07-2021 00 | 89 29 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 89 29
18-07-2021 43 | 12 07 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 12 07
17-07-2021 45 | 38 02 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 38 02
16-07-2021 14 | 24 95 TRÚNG SL: 14X2 | TRÚNG XIÊN 2: 24 95
15-07-2021 88 | 03 16 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 03 16X3
14-07-2021 31 | 23 91 TRÚNG SL: 31X3 | TRÚNG LÔ: 91X2
13-07-2021 88 | 31 61 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61
12-07-2021 44 | 73 05 TRÚNG SL: 44 | TRÚNG LÔ: 73