NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 26-01-2022
24-01-2022 32 | 34 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRƯỢT
23-01-2022 82 | 50 TRÚNG LÔ: 82 | TRƯỢT
22-01-2022 53 | 16 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2022 34 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2022 85 | 15 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRƯỢT
19-01-2022 20 | 68 TRƯỢT | TRÚNG SL: 68
18-01-2022 84 | 95 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG SL: 95X2
17-01-2022 41 | 39 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG SL: 39X2
16-01-2022 21 | 08 TRƯỢT | TRƯỢT
15-01-2022 22 | 87 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG SL: 87X2
14-01-2022 18 | 39 TRÚNG LÔ: 18X2 | TRƯỢT
13-01-2022 38 | 27 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
12-01-2022 02 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
11-01-2022 27 | 62 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRƯỢT
10-01-2022 55 | 73 TRÚNG LÔ: 55 | TRÚNG SL: 73X2
09-01-2022 92 | 87 TRƯỢT | TRÚNG SL: 87X2