NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 95 | 08 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG SL: 08X2
06-08-2022 73 | 24 TRÚNG ĐỀ: 73 | TRƯỢT
05-08-2022 23 | 98 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRƯỢT
04-08-2022 92 | 02 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
03-08-2022 87 | 60 TRƯỢT | TRÚNG SL: 60X2
02-08-2022 34 | 91 TRƯỢT | TRÚNG SL: 91X2
01-08-2022 45 | 62 TRƯỢT | TRÚNG SL: 62X2
31-07-2022 66 | 82 TRƯỢT | TRÚNG SL: 82X2
30-07-2022 09 | 44 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
29-07-2022 13 | 49 TRƯỢT | TRÚNG SL: 49X2
28-07-2022 90 | 32 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRÚNG SL: 32X2
27-07-2022 55 | 15 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG SL: 15X3
26-07-2022 58 | 23 TRÚNG ĐỀ: 58 | TRƯỢT
25-07-2022 02 | 37 TRÚNG ĐỀ: 02X2 | TRÚNG SL: 37X2
24-07-2022 58 | 10 TRÚNG LÔ: 58 | TRƯỢT
23-07-2022 51 | 53 TRÚNG LÔ: 51 | TRÚNG SL: 53X2