NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 25-01-2022
24-01-2022 32 | 59 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG BT: 59
23-01-2022 83 | 27 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG BT: 27
22-01-2022 54 | 52 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRƯỢT
21-01-2022 46 | 61 TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG BT: 61
20-01-2022 85 | 71 TRÚNG ĐỀ: 85 | TRÚNG BT: 71
19-01-2022 30 | 08 TRÚNG ĐỀ: 30 | TRÚNG BT: 08
18-01-2022 84 | 64 TRÚNG ĐỀ: 84 | TRÚNG BT: 64
17-01-2022 42 | 09 TRƯỢT | TRÚNG BT: 09
16-01-2022 31 | 01 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 01
15-01-2022 32 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93
14-01-2022 19 | 78 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 78
13-01-2022 37 | 88 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG BT: 88
12-01-2022 04 | 03 TRƯỢT | TRÚNG BT: 03
11-01-2022 27 | 89 TRÚNG ĐỀ: 27 | TRÚNG BT: 89X3
10-01-2022 35 | 35 TRÚNG LÔ: 35 | TRÚNG BT: 35
09-01-2022 83 | 96 TRƯỢT | TRÚNG BT: 96