NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 70 | 24 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2021 91 | 80 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 80
25-07-2021 80 | 08 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG BT: 08
24-07-2021 86 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
23-07-2021 24 | 02 TRÚNG ĐỀ: 24X2 | TRÚNG BT: 02
22-07-2021 66 | 70 TRÚNG ĐỀ: 66X2 | TRÚNG BT: 70
21-07-2021 88 | 02 TRÚNG ĐỀ: 88X2 | TRÚNG BT: 02
20-07-2021 37 | 18 TRÚNG LÔ: 37 | TRÚNG BT: 18
19-07-2021 43 | 79 TRÚNG LÔ: 43 | TRÚNG BT: 79
18-07-2021 62 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
17-07-2021 78 | 87 TRƯỢT | TRƯỢT
16-07-2021 71 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56
15-07-2021 58 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
14-07-2021 54 | 24 TRƯỢT | TRÚNG BT: 24
13-07-2021 07 | 97 TRÚNG ĐỀ: 07 | TRÚNG BT: 97
12-07-2021 24 | 07 TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG BT: 07