NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 95 | 04 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 04
06-08-2022 84 | 21 TRƯỢT | TRÚNG BT: 21
05-08-2022 23 | 30 TRÚNG LÔ: 23X3 | TRÚNG BT: 30
04-08-2022 92 | 89 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRÚNG BT: 89
03-08-2022 86 | 14 TRÚNG ĐỀ: 86X3 | TRÚNG BT: 14
02-08-2022 35 | 03 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 03
01-08-2022 56 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
31-07-2022 67 | 59 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG BT: 59
30-07-2022 09 | 89 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG BT: 89
29-07-2022 03 | 46 TRÚNG ĐỀ: 03 | TRÚNG BT: 46
28-07-2022 90 | 63 TRÚNG ĐỀ: 90X2 | TRƯỢT
27-07-2022 55 | 85 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 85X2
26-07-2022 57 | 45 TRƯỢT | TRƯỢT
25-07-2022 02 | 61 TRÚNG ĐỀ: 02X2 | TRÚNG BT: 61
24-07-2022 58 | 95 TRÚNG LÔ: 58 | TRÚNG BT: 95
23-07-2022 61 | 92 TRÚNG ĐỀ: 61X2 | TRƯỢT