NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 26-01-2022
24-01-2022 3-2 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 2
23-01-2022 8-3 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3
22-01-2022 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
21-01-2022 4-6 TRÚNG ĐẦU: 4
20-01-2022 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
19-01-2022 3-0 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0
18-01-2022 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8
17-01-2022 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
16-01-2022 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
15-01-2022 1-2 TRÚNG ĐUÔI: 2
14-01-2022 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-01-2022 3-8 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8
12-01-2022 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
11-01-2022 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2
10-01-2022 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4
09-01-2022 9-3 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 3