NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7
26-07-2021 9-1 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 1
25-07-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0
24-07-2021 7-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
23-07-2021 0-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
22-07-2021 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6
21-07-2021 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8
20-07-2021 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-07-2021 3-3 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 3
18-07-2021 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 2
17-07-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
16-07-2021 8-1 TRÚNG ĐẦU: 8
15-07-2021 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5
14-07-2021 5-1 TRÚNG ĐẦU: 5
13-07-2021 0-7 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7
12-07-2021 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2