NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 08-08-2022
07-08-2022 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9
06-08-2022 7-2 TRÚNG ĐẦU: 7
05-08-2022 1-3 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 3
04-08-2022 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
03-08-2022 8-6 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 6
02-08-2022 3-4 TRÚNG ĐẦU: 3
01-08-2022 5-5 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5
31-07-2022 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6
30-07-2022 0-9 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-07-2022 0-3 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 3
28-07-2022 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9
27-07-2022 5-3 TRÚNG ĐẦU: 5
26-07-2022 3-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
25-07-2022 0-2 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-07-2022 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
23-07-2022 6-1 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1