NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 28-07-2021
27-07-2021 7-1 | 65 07 | 25 44 71 55 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG XIÊN 4: 25 44 71 55
26-07-2021 7-1 | 16 24 | 88 90 76 79 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 24 | TRÚNG LÔ: 88 90 76
25-07-2021 8-0 | 64 09 | 09 83 14 70 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 09 14
24-07-2021 9-6 | 44 92 | 82 63 08 98 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 44 92 | TRÚNG LÔ: 63X2 08
23-07-2021 2-4 | 35 97 | 40 98 66 34 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 35 97 | TRÚNG LÔ: 40 66X2 34
22-07-2021 6-5 | 17 49 | 13 02 98 49 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 13 49
21-07-2021 8-8 | 84 93 | 99 02 37 26 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 84 93 | TRÚNG LÔ: 99 02 37
20-07-2021 3-6 | 62 82 | 36 02 68 55 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 62 82 | TRÚNG XIÊN 4: 36 02 68 55
19-07-2021 3-1 | 11 69 | 37 38 23 19 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG ST: 11 69 | TRÚNG LÔ: 37 23
18-07-2021 6-2 | 75 28 | 41 11 25 07 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 75 | TRÚNG LÔ: 11 25 07
17-07-2021 7-9 | 38 90 | 54 66 30 90 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 38 90 | TRÚNG LÔ: 30 90
16-07-2021 8-2 | 15 60 | 96 67 66 08 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 15 60 | TRÚNG LÔ: 96 66 08
15-07-2021 3-7 | 61 93 | 32 87 35 33 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 61 93 | TRÚNG LÔ: 32 87X2 35
14-07-2021 5-3 | 97 08 | 42 46 90 65 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG LÔ: 46 90 65
13-07-2021 0-7 | 35 89 | 89 07 95 74 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 35 89X2 | TRÚNG LÔ: 89X2 07 95
12-07-2021 2-3 | 99 31 | 28 57 20 53 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG LÔ: 99X2 | TRÚNG LÔ: 57 53